Оператор за цикъл while - урок 19

декември, 06, 2011
 • Учебни помагала

Алгоритмично направление:Елементи на езика за програмиране.

Брой часове: 2

Цели:

 1. Затвърждаване на понятието цикъл.
 2. Запознаване с оператора за цикъл while.
 3. Затвърждаване на уменията за създаване на циклични алгоритви чрез реализация на цикли с помощта на оператор while.
 4. Осмисляне на разликата в действието на операторите за цикъл с пред- и постусловие и необходимостта от използването им в различни ситуации.

Учебно съдържание:

Основни понятия:оператор за цикъл с предусловие

Структура на учебното съдържание:

 1. Намиране на максималното измежду последователно въведени числа.
 2. Синтаксис и семантика на оператора за цикъл с предусловие while
 • Синтаксис (правила за запис);
 • Семантика (правила за използване);
 • Забележки (правила на използване).
 1. Прилики и разлики в операторите while и do-while

Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол

Зад. 1. Посочете колко пъти ще се изпълни тялото на цикъла и кое ще бъде последното отпечатано число:

а)const N=11;

  int I=0;

  while (I<N)

  {

    I=I+1;

    cout<<”I=”<<I;

   }

б) const N=11;

   int I=-5;

   while (I<=N)

     {

          I++;

          cout<<I;

      }

в) I=7;

  while (I<4)

    I+=4;

cout<<I;

г) I=3;

  while (I<4)

    I--;

cout<<I;

д) const N=11;

  int I=27;

  while (I<N)

     {

   I-=1;

    cout<<I;

     }

Зад. 2.  Да се състави програма MINNUMCPP, която чете от клавиатурата цели числа до въвеждане на 0 и извежда на екрана най-малкото въведено число.

Примерен вход

3

-1

9

126

1

0

Примерен изход

-1