Оператор за цикъл for - урок 20

декември, 06, 2011
  • Учебни помагала

Алгоритмично направление:Елементи на езика за програмиране.

Брой часове: 2

Цели:

  1. Затвърждаване на понятието цикъл.
  2. Запознаване с оператора за цикъл for.
  3. Затвърждаване на уменията за създаване на циклични алгоритми чрез реализация на цикли с помощта на оператор for.
  4. Осмисляне на разликата в действието на трите оператора за цикъл и необходимостта от използването им в различни ситуации.

Учебно съдържание:

Основни понятия:.управляваща променлива, управляващо условие

Структура на учебното съдържание:

  1. Намиране на числа с определено свойство в предварително зададен интервал
  2. Синтаксис и семантика на оператора за цикъл  for
  • Синтаксис(правила за запис);
  • Синтаксис(правила за запис).
  • Забележки (правила на използване).

Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол

Зад. 1. Посочете колко пъти ще се изпълни тялото на цикъла и какъв ще е резулатата от това, ако:

а) int n=10;

  for(int i=1;i<=n;i=i+2) cout<<i<<endl;

б) int n=5,i;

  for(i=1;i<=n;i--) cout<<i<<endl;

в) int n=-1,i;

  for(i=1;i<=n;i--) cout<<i<<endl;

г) int n=1;

  for(int i=1;i<=n;i++) cout<<i<<endl;

  if (i%3==0) cout<<i<<endl;

Зад. 2.   ДСПК отпечатва на отделни редове n пъти:

а) поздрава ‘Hello’;

б) числата от 1 доn.

Зад. 3. Колко пъти ще се изпълни тялото на цикъла и какъв е резултата от изпълнението на програмния фрагмент?

а) s=0;

  for(i=1;i<=3;i++) s+=i;

  cout<<”S=”<<s;

б) s=0;

  for(i=1;i>=5;i++) s+=i;

  cout<<”S=”<<s;

в) p=1;

  for(i=1;i>=0;i+2) p*=i;

  cout<<”P=”<<p;

г) for(i=1,s=0;I<=N;i++, s+=i);

Зад. 4.Запишете следния цикълforкато цикълwhile:

int i,s=0;

for(i=1;i<=10;i++) s+=i;

Зад.5. Да се състави програма, която въвежда цяло положително число n, а след това въвежда още n на брой цели числа и пресмята:

а) сумата им;

б) произведението им.