Анализ на текст, съставен от краен брой знаци - урок 17

декември, 06, 2011
  • Учебни помагала

Алгоритмично направление: Обработка на знакова информация.

Брой часове: 4

Цели:

  1. Усъвършенстване на технологията на броене на елементи (знаци) с дадени свойства.
  2. Затвърждаване на технологията за преобразуване на цифра в числова стойност и преобразуване на малки букви в главни и обратно.

Учебно съдържание:

Основни понятия:

Структура на учебното съдържание:

1.  Анализ на текст, съставен от краен брой знаци

Задача 77: Текст, Задача 78: Текст, Задача 79: Кодиране от Приложение 1

2.  Отделяне на число от текст с краен брой знаци.

Задача 112: Букви и цифри

Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол

Задача 113: Поздрав