Задачи за пресмятания, зависещи от условия - урок 13

декември, 06, 2011
  • Учебни помагала

Алгоритмично направление:Реализация на математически модели.

Брой часове: 4

Цели:

  1. Затвърждаване на знанията условни операции, условни изрази, проверка на условие.
  2. Затвърждаване на знанията за преобразуване на мерни единици и анализиране на интервали от време, дати и др.

Учебно съдържание:

Основни понятия:

Структура на учебното съдържание:

1.  Задачи за пресмятания, зависещи от условие

Задача 5: Уравнение от Приложение 1

2. Определяне и анализ на интервали от време

Задача 8:Часовник от Приложение 1

Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол

Следните задачи от Приложение 1

Задача 9: Валидна дата

Задача 10: Дата

Задача 107: Точност