Линейни алгоритми. Пресмятане по модел, преобразуване на мерни единици - урок 7

ноември, 09, 2011
 • Учебни помагала

Алгоритмично направление: Реализация на математически модели

Цели:
 1. Да се изградят практически умения за писане на програма, по даден математически модел, следвайки последователността:
  • Определяне на величините, които ще участват в програмата, определяне на типа им и декларирането им;
  • Въвеждане от клавиатурата на конкретни стойности на величини;
  • Записване на С/С++ код за необходимите пресмятания;
  • Извеждане на екрана получените стойности на интересуващите ни величини.
 2. Усъвършенствуване на уменията за въвеждане на програма чрез среда за програмиране и съхраняването й под определено име.
 3. Изграждане на умения за тестване и проследяване изпълнението на програма.
 4. Обосновка на необходимостта от други библиотеки, освен тези за вход и изход и запознаване с такива библиотеки (например cmath).
Учебно съдържание

Основни понятия: закръгляне на дробни числа, библиотеката cmath. Структура на учебното съдържание: Задачи за изчисление. Пресмятане на лице на правоъгълник, обиколка на квадрат и др. практически задачи. Задача 2 от Приложение 1 Закръгляне на дробни числа в програмите на С++. Задача 1 от Приложение 1 Преобразуване на мерни единици Превръщането от грамове в килограми, от километри в метри, от секунди в минути в часове и обратно. Реализацията е чрез целочислено деление на 10, 100, 1000, 60 и др. или умножение със същите числа. Задачи 3, 4 от Приложение 1

Можете да свалите пълното съдържание на Tema 7-Lineyni Algoritmi