Въвеждане и извеждане на данни в С и С++ програма - урок 6

октомври, 28, 2011
  • Учебни помагала
Цели: 
  1. Да се усвои умение за разграничаване на входни и изходни данни за компютърна програма.
  2. Да се разширят познанията за библиотеките за вход и изход в С/С++ и начина им на използване.
  3. Да се усвоят предназначението, етимологията, синтаксиса, семантиката и правилата за използването на стандартните входно-изходни функции на библиотеката iostream: >> за въвеждане от стандартния вход (cin) и >> за извеждане на стандартния изход (cout).
  4. Да се създадат умения за прилагане на знанията от темата за решаване на задачи, включително и за самостоятелно съставяне на програми, реализиращи зададен или известен алгоритъм.
Учебно съдържание:
Основни понятия: входни данни, изходни данни, библиотеки за вход-изход, входно-изходна библиотека iostream, оператор за вход, оператор за изход, стандартен вход, стандартен изход, дружелюбен интерфейс.


Можете да свалите пълното съдържание на Тема 6 - Въвеждане и извеждане на данни в С С++ програма