Типове данни в езика C и С++ - урок 5

октомври, 28, 2011
  • Учебни помагала
Цели: 
  1. Запознаване с понятието тип данни и елементите на даден тип (множество от стойности, които могат да приемат величините от този тип; множество от операции, в които могат да участвуват величините от типа; множество от отношения между величините от типа; средствана езика за програмиране, които позволяват по-сложни преобразования на величини от този тип).
  2. Запознаване с формата и начините за деклариране на константи и променливи за основните типове, както и формиране на разбиране, какво се случва в компютъра при всяка от тези декларации. В частност, запознаване с инициализацията на променливи.
  3. Интуитивно запознаване с класификацията на различните типове данни.
  4. Създаване на умения за определяне на типа, размера в байтове и интервалите за стойностите на стандартните цели и дробни числови типове данни.
  5. Усвояване на допустимите операции (+,–,*,/,% – намиране на остатък при целочислено деление), сферата на валидност на операциите и интерпретацията им при прилагане към различни типове (например особеностите  на целочисленото делене).
  6. Запознаване със синтаксиса, семантиката и особеностите на използването на операциите за присвояване.
  7. Запознаване на интуитивно ниво с понятието „израз“, получаване на изрази и приоритет на операциите при изчисляване на изрази.
Учебно съдържание:
Основни понятия: данни, тип данни, елементи на тип данни, декларация на величина, цели и дробни типове, аритметична операция, операция за присвояване, израз, приоритет на операциите.


Можете да свалите пълното съдържание на Тема 5 - Типове данни в езика C С++