Алгоритми - урок 1

октомври, 28, 2011
  • Учебни помагала
Цели: 
  1. Запознаване с понятието „алгоритъм“.
  2. Осмисляне на разликата между предписание, включително алгоритмично и алгоритъм. Да се запознаят учениците с изискванията за масовост, определеност и резултатност на алгоритмичните предписания.
  3. Запознаване със средствата за описание на алгоритми (словесно, чрез блок-схеми и чрез език за програмиране – Pascal и С/C++).
  4. Свързване на понятието програма с понятието алгоритъм.
  5. Добиване на обща представа за структурата на програмното осигуряване и мястото на средите за програмиране в него.

Учебно съдържание: 
Основни понятия: алгоритъм, елементарно действие, масовост, определеност, резултатност, словесно описание, блок-схема, език за програмиране, програма, приложна програма, базова програма, среда за програмиране.

Можете да свалите пълното съдържание на Тема 1 - Алгоритми.