• Учебни материали за 2013-2014

  октомври, 22, 2013
  Тук може да намерите разработени уроци по програмиране. Сред темите, които са разгледани, са алгоритми, среди за програмиране, елементи на езиците за програмиране и други.
  Виж още
 • Оператор за цикъл for - урок 20

  декември, 06, 2011
  Затвърждаване на понятието цикъл. Запознаване с оператора за цикъл for. Затвърждаване на уменията за създаване на циклични алгоритми чрез реализация на цикли с помощта на оператор for. Осмисляне на разликата в действието на трите оператора за цикъл и необходимостта от използването им в различни ситуации.
  Виж още
 • Оператор за цикъл while - урок 19

  декември, 06, 2011
  Затвърждаване на понятието цикъл. Запознаване с оператора за цикъл while. Затвърждаване на уменията за създаване на циклични алгоритви чрез реализация на цикли с помощта на оператор while. Осмисляне на разликата в действието на операторите за цикъл с пред- и постусловие и необходимостта от използването им в различни ситуации.
  Виж още
 • Оператор за цикъл do-while - урок 18

  декември, 06, 2011
  Запознаване с понятието “цикъл” и цикличен алгоритъм. Запознаване с оператора за цикъл do-while – синтаксис, семантика и правила за изпълнение.
  Виж още
 • Анализ на текст, съставен от краен брой знаци - урок 17

  декември, 06, 2011
  Усъвършенстване на технологията на броене на елементи (знаци) с дадени свойства. Затвърждаване на технологията за преобразуване на цифра в числова стойност и преобразуване на малки букви в главни и обратно.
  Виж още
 • Намиране на оптимален от фиксиран брой интервали - урок 16

  декември, 06, 2011
  Пренасяне знанията за определяне оптималност на елементи към интервали
  Виж още
 • Намиране на оптимален брой елементи - урок 15

  декември, 06, 2011
  Осмисляне на понятието “оптималност”. Осмисляне и усвояване на алгоритъма за намиране на оптимален от фиксиран брой елементи.
  Виж още
 • Обработка на числа с краен брой цифри - урок 14

  декември, 06, 2011
  Затвърждаване на умението за отделяне на цифри на число с краен брой цифри. Осмисляне свойствата на числата, обработвани цифра по цифра. Усвояване на умения за проверката за делимост на числа с краен брой цифри.
  Виж още
 • Задачи за пресмятания, зависещи от условия - урок 13

  декември, 06, 2011
  Затвърждаване на знанията условни операции, условни изрази, проверка на условие. Затвърждаване на знанията за преобразуване на мерни единици и анализиране на интервали от време, дати и др.
  Виж още
 • Оператор за избор на вариант - урок 12

  декември, 06, 2011
  Целта е да се покаже необходимостта и се изясни теоретично върху решени задачи – образци синтаксиса, семантиката и правилата за използване на операторите switch и break.
  Виж още
 • Условни оператори. Пълен и кратък условен оператор. Съставен оператор - урок 11

  декември, 06, 2011
  Запознаване с условен оператор if и неговите форми – пълен и кратък условен оператор. Осмисляне на възможността за влагане на условните оператори и правилата, по които се реализира то. Осмисляне на необходимостта от съставен оператор за случаите, когато алгоритъмът изисква изпълнение на няколко действия, а синтаксисът предполага само един оператор.
  Виж още
 • Обработка на знакова информация. Знаков тип char - урок 10

  декември, 06, 2011
  Подробно запознаване със знаците от клавитатурата и обработката им от програми на С++ Осмисляне на ролята на вътрешното представяне на знаците от клавиатурата. Кодова таблица ASCII. Запоснаване с представянето на разделителите интервал, знак за край на ред и табулатор в програмите написани на езика С/С++. Запознаване с практическото използване на знаковия тип char (стойности, деклариране, въвеждане и извеждане на величини от тип char, операции с величини от тип char).
  Виж още
 • Още операции в езика С++ - урок 9

  декември, 06, 2011
  С тази тема запознава учениците с още някои операции на езика С++. Отделянето им в самостоятелна тема позволява по-доброто им усвояване. Най-големи трудности се срещат при усвояването на логическите операции и прилагането им в контекста на условната операция. Посочените за упражнения задачи позволяват да се затвърдят знанията за новите операции и основно на условната операция.
  Виж още
 • Обучение по програмиране на деца 10-11 години - Спираловиден подход към обучението

  ноември, 10, 2011
  Виж още
 • Примерни задачи по програмиране. Решения

  ноември, 10, 2011
  Виж още
 • Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа - урок 8

  ноември, 10, 2011
  Усъвършенстване уменията на учениците за писане на програми, въвеждането им чрез среда за програмиране и съхраняването им под определено име. Усъвършенстване на уменията за тестване и проследяване изпълнението на програма.
  Виж още
 • Линейни алгоритми. Пресмятане по модел, преобразуване на мерни единици - урок 7

  ноември, 09, 2011
  Основни понятия: закръгляне на дробни числа, библиотеката cmath. Структура на учебното съдържание: Задачи за изчисление. Пресмятане на лице на правоъгълник, обиколка на квадрат и др. практически задачи.
  Виж още
 • Въвеждане и извеждане на данни в С и С++ програма - урок 6

  октомври, 28, 2011
  Основни понятия: входни данни, изходни данни, библиотеки за вход-изход, входно-изходна библиотека iostream, оператор за вход, оператор за изход, стандартен вход, стандартен изход, дружелюбен интерфейс.
  Виж още
 • Типове данни в езика C и С++ - урок 5

  октомври, 28, 2011
  Основни понятия: данни, тип данни, елементи на тип данни, декларация на величина, цели и дробни типове, аритметична операция, операция за присвояване, израз, приоритет на операциите.
  Виж още
 • Структура на програма на С и С++ - урок 4

  октомври, 28, 2011
  Основни понятия: коментар, идентификатор, запазена дума, служебна дума, величина, променлива, константа, оператор, разделител, подпрограма, синтаксис на оператор, семантика на оператор.
  Виж още
 • Елементи на езиците за програмиране - урок 3

  октомври, 28, 2011
  Основни понятия: коментар, идентификатор, запазена дума, служебна дума, величина, променлива, константа, оператор, разделител, подпрограма, синтаксис на оператор, семантика на оператор.
  Виж още
 • Среди за програмиране - урок 2

  октомври, 28, 2011
  Основни понятия: програмиране, среда за програмиране, текстов редактор, транслатор, компилатор, интерпретатор, дебъгер, приложни програми, свързващ редактор, интегрираща обвивка, средата Dev-C++, компилиране.
  Виж още
 • Алгоритми - урок 1

  октомври, 28, 2011
  Основни понятия: алгоритъм, елементарно действие, масовост, определеност, резултатност, словесно описание, блок-схема, език за програмиране, програма, приложна програма, базова програма, среда за програмиране.
  Виж още
 • Безплатни онлайн материали

  август, 25, 2011

  Като учител вие ще получите достъп до безплатни онлайн материали по информатика и информационни технологии, които можете да ползвате по време на учебния процес. Академията за деца на Телерик предоставя онлайн форум, в който учителите ще могат да обменят опит помежду си, да обсъждат учебния процес, да споделят идеи и предложения. Академията спонсорира специализирани семинари, конференции и събития, които целят да спомогнат за повишаване опита и обогатяване знанията на преподавателския колектив.

  Виж още