Направление „Алгоритмично програмиране“ - учебна програма

Модул 1

тема дата
Въвеждане и извеждане на данни в C ++ програми.  Линейни алгоритми. Задачи за изчисление, отделяне цифрите на число, преобразуване на мерни единици.

ноември 2016 г.

Знаков тип char, стойности от тип char, декларация на променливи от тип char, въвеждане и извеждане на величини от тип char, операции с величини от тип char. Преобразуване на стойности от тип char: преобразуване на малка буква в главна и обратно, преобразуване на цифра в число.

ноември 2016 г.

Национален есенен турнир по информатика

ноември 2016 г.

Условни оператори. Задачи за пресмятания, зависещи от условие, намиране на оптимален елемент, проверка на свойствата на числа с краен брой цифри, проверка за делимост, мерни единици, определяне на интервали от време.

ноември 2016 г.

Тренировъчно състезание

декември 2016 г.

Анализ на представянето на есенния турнир.

декември 2016 г.

Условни оператори. Задачи за пресмятания, зависещи от условие, намиране на оптимален елемент, проверка на свойствата на числа с краен брой цифри, проверка за делимост, мерни единици, определяне на интервали от време.
декември 2016 г.

Анализ на текст, съставен от краен брой знаци. Отделяне на число от текст с краен брой знаци.
януари 2017 г.
НОИ - I кръг. Анализ на представянето.
януари 2017 г.
Оператори за цикъл.
януари 2017 г.
Алгоритми с последователно въвеждани елементи: намиране на оптимален елемент; средно аритметично; изброяване на елементи с определено свойство; определяне на най-дълга последователност от елементи с определено свойство и др.определяне на най-дълга последователност от елементи с определено свойство и др.
януари 2017 г.

Тренировъчно състезание
януари 2017 г.

Алгоритми, свързани с теория на числата: намиране на делителите на дадено число; прости числа, намиране на простите делители на дадено число, разбиване на число на прости множители; алгоритъм на Евклид, най-малко общо кратно.
февруари 2017 г.

Алгоритми, свързани с теория на числата: отделяне на цифрите на число, брой цифри, свойства на числата – палиндроми, приятелски числа и др; генериране на цели числа със зададени свойства и др.
февруари 2017 г.

Тренировъчно състезание
февруари 2017 г.


Модул 2

тема дата
Функции. Понятие за функция. Видове функции в зависимост от върнатия резултат. Функции с параметри, предавани по стойност.

февруари 2017 г.

Зимни математически състезания

февруари 2017 г.

Анализ на представянето на ЗМС.

март 2017 г.

Едномерни масиви. Обхождане.

март 2017 г.

Основни задачи за обработка на едномерен масив. Търсене на елемент, броене на елементи с определено свойство, намиране на оптимален елемент, подреждане

март 2017 г.

НОИ - II кръг. Анализ на представянето.

март 2017 г.

Обработка на последователно въведени знаци, четене до край на ред и до край на текст, анализ на текст с нефиксирана дължина, отделяне на числа от текст.
април 2017 г.

НОИ - III кръг.
април 2017 г.
Тренировъчно състезание април 2017 г.

Низове. Средства за работа с низове май 2017 г.
Обобщение
май 2017 г.
Тренировъчно състезание
май 2017 г.
Обобщение юни 2017 г.

Анализ на тренировъчното състезание. Подготовка за пролетен турнир по информатика.
юни 2017 г.

Национален пролетен турнир по информатика
юни 2017 г.